فراخوان مهارت هاي پژوهشي برتر در رشته كامپيوتر

 اداره آموزش و پرورش در نظر دارد در راستاي گسترش فرهنگ پژوهش و توسعه تحقيق و كاربرد آن در هنرستان هاي كشور، مهارت هاي پژوهشي برتر انجام شده توسط هنرآموزان با عنوان (( برترين مهارت هاي پژوهشي رشته كامپيوتر )) تجميع نماييد. مستدعي است مطابق موضوعات پژوهشي و تاريخ ارسال خودرا  ارسال گردند. مراتب جهت اطلاع رساني و اقدامات مقتضي جهت شركت حداكثري ايفاد حضور ميگردد.